> català
> castellano
> english

presentació

la nostra filosofia

àrees d'activitat

enllaços


oficines


   
àrees d'activitat

> àrea jurídica
> àrea laboral
> àrea fiscal
> àrea comptable
> àrea de consultoria de gestió i estratègia
> àrea de gestió administrativa
 • Assessorament, planificació i optimització en matèria tributaria i fiscal
 • Assessorament, planificació i optimització patrimonial, successora i de les empreses familiars
 • Recursos i reclamacions en la via administrativa i contenciosa-administrativa
 • Assistència en la planificació i en l'autoliquidació de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques
 • Assistència en la planificació i en l'autoliquidació de l'Impost sobre el Patrimoni
 • Impost sobre Successions i Donacions
 • Impost sobre Actes Juridics Documentats i Transmissions Patrimonials
 • Atenció i gestió davant requeriments d´Hisenda
 • Assistència i representació davant la Inspecció d'Hisenda
 • Impost sobre el Valor Afegit.
 • Impost sobre Societats i pagament fraccionats del mateix
 • Impost sobre Rendiments del Capital Mobiliari.
 • Declaració Trimestral d'Operacions Intracomunitàries
 • Impost sobre Activitats Econòmiques
 • Tràmit expedients d´ajornament d´impostos
 • Alta, modificació o baixa en el Cens fiscal
 • Obtenció d'etiquetes identificatives
 • Autoliquidació de retencions per lloguer, Model 115
 • Resum anual de retencions de lloguer, Model 180
 • Resum anual d'Operacions amb Tercers de més de 3.005,60 €, Model 347 Gestió d'Intrastat per a Empreses amb Comerç Exterior
 • Auditories Fiscals
 • Tancament comptable de l'exercici i càlcul, confecció i presentació de l'impost sobre Societats i Dipòsit de Comptes davant el Registre Mercantil
 • Legalització de Llibres Oficial obligatoris
 
 
C/ Mallorca, 277, 4t 2a. 08037, Barcelona | (+34)935532427 / 934875741 (+34)935542137